Klacht indienenNieuwe klacht indienen
1

Heeft u de (interne) klachtenprocedure van de desbetreffende audicien doorlopen?

Behandeling van de klacht wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien:

1. In strijd met de interne klachtenregeling van de zorgaanbieder is gehandeld, of;
2. De schriftelijke beslissing of het voorstel inzake afhandeling van de klacht de klacht onvoldoende heeft weggenomen, of;
3. Van de klager gelet op de omstandigheden redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat de klacht bij de zorgverlener wordt ingediend;
4. De klacht is voorgelegd aan de klachtfunctionaris en diens vertegenwoordiging niet heeft geleid tot een onderlinge oplossing of het wegnemen van de klacht;

Voordat de Geschillencommissie uw klacht in behandeling kan nemen, dient u de interne klachtenprocedure van de dienstverlener doorlopen te hebben. Mocht u het na het doorlopen van de interne klachtenprocedure niet eens zijn met de afhandeling hiervan, kunt u uw klacht bij de Geschillencommissie indienen.

2

Is het minder dan één maand geleden dat de interne klachtprocedure is doorlopen?

Indien er meer dan een maand is verstreken sinds u de interne klachtenprocedure heeft doorlopen, is de termijn om uw klacht in te dienen verlopen. Uw klacht kan niet door de Geschillencommissie in behandeling worden genomen.

3

Is de audicien aangesloten bij Stichting Audicienregister?

Voor een actueel overzicht van de audiciens die geregistreerd zijn in het StAr audicienregister verwijzen wij u naar de
website van Stichting Audicienregister.

De Geschillencommissie is niet bevoegd om klachten te behandelen tegen audiciens die niet zijn aangesloten bij Stichting Audicienregister. Uw klacht kan niet in behandeling worden genomen.

4

Is het geschil al bij de rechter aanhangig gemaakt?

De Geschillencommissie is niet bevoegd om een klacht in behandeling te nemen die reeds bij een rechter aanhangig is gemaakt. Uw klacht kan niet door de Geschillencommissie in behandeling worden genomen.