Klacht indienenNieuwe klacht indienen

Procedure

De Geschillencommissie stelt naar aanleiding van uw klacht een onderzoek in. Indien de Geschillencommissie uw klacht gaat behandelen, wordt de betreffende audicien om een verweerschrift gevraagd. De klacht wordt vervolgen schriftelijk behandeld of u wordt uitgenodigd voor een gezamenlijke hoorzitting.

De Geschillencommissie geeft een oordeel over uw klacht in de vorm van een bindend advies aan de audicien. De Geschillencommissie kan daarbij ook aanbevelingen doen. In het onderstaande schema wordt de procedure stapsgewijs uitgelegd.

Stap 1

U dient uw klacht in bij de desbetreffende audicien en/of de klachtfunctionaris. De audicien behandelt uw klacht conform de voorfase klachtbehandeling. U ontvangt een mededeling van de audicien over de afhandeling van uw klacht, maar u bent niet tevreden over de uitkomst, of u ontvangt geen mededeling van de audicien, of er wordt in strijd met de interne klachtregeling van de audicien gehandeld. Er zijn ook situaties denkbaar waarbij niet van u verlangd kan worden dat de klacht eerst bij de audicien wordt ingediend.

Stap 2

Via deze website dient u uw klacht in bij de Geschillencommissie.

Stap 3

Nadat u de klacht via deze website heeft ingediend ontvangt u direct via een e-mailbericht een bevestiging van het indienen van uw klacht. Ook ontvangt u een inlogcode en wachtwoord om uw klacht online te volgen.

Stap 4

Als de Geschillencommissie uw klacht in behandeling neemt vraagt zij de audicien om een schriftelijke reactie (verweerschrift) op uw klacht. De klacht wordt vervolgens schriftelijk behandeld of u en de audicien worden uitgenodigd voor een gezamenlijke hoorzitting.

Stap 5

Zodra de reactie van de audicien op uw klacht door de Geschillencommissie is ontvangen wordt u daarover geïnformeerd.

Stap 6

De klacht wordt schriftelijk behandeld of de hoorzitting vindt plaats.

Tijdens de zitting wordt uw klacht door de Geschillencommissie mondeling behandeld. U kunt uw klacht mondeling toelichten en reageren op het verweerschrift van de audicien. Ook de audicien kan zijn standpunt mondeling toelichten. 

De zitting is niet openbaar; de Geschillencommissie bepaalt wie er ter zitting aanwezig mag zijn. U kunt zich door een gemachtigde, vertrouwenspersoon en/of andere persoon laten bijstaan. U dient de naam van deze persoon/personen voordat de zitting plaatsvindt aan de Geschillencommissie door te geven. De zitting vindt plaats in Tilburg. 

Aan het eind van de zitting geeft de Geschillencommissie aan of zij voldoende informatie heeft om over uw klacht een oordeel te geven. De Geschillencommissie kan ook besluiten de klacht aan te houden, omdat zij meer informatie nodig heeft of omdat nader overleg tussen partijen gewenst is. 

Soms komen partijen ter zitting alsnog tot een oplossing. 

Stap 7

Binnen vier weken ontvangt u het oordeel van de Geschillencommissie. Indien geen mondelinge behandeling plaatsvindt doet de Geschillencommissie uitspraak binnen vier weken nadat klager en zorgverlener zijn geïnformeerd dat de behandeling schriftelijke plaatsvindt. De Geschillencommissie is bevoegd de termijn één of meerdere malen te verlengen maar zorgt ervoor dat een uitspraak binnen een termijn van zes maanden na voorlegging van het geschil gedaan wordt.

De Geschillencommissie geeft een oordeel over uw klacht in de vorm van een bindend advies aan de audicien. De Geschillencommissie kan daarbij ook aanbevelingen doen.